ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල හා රාජකාරී පරීක්ෂා කිරීම තරඟය - 2017

ස්ථානය

ග්‍රා.නි. වසම් අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ග්‍රාම නිලධාරි නම

ලකුණු

1

485ඒ

හණතොටුපල

ඩබ්.එම්.එස්.නිරෝෂන් මයා

197

2

491බී

මැ/වෙන්නප්පුව

ඩබ්.ඒ.ඒ.ආර්.පී.ප්‍රනාන්දු මිය

195

3

481

සින්දාත්‍රිය

ඩී.ආර්.ජේ.විජේතුංග මිය

191

4

493බී

උ/කොළින්ජාඩිය

එස්.ඒ.එස්.සිල්වා මිය

186

5

490

නැ/දුම්මලදෙනිය

ඩී.ආර්.එල්.වීරරත්න මිය

183.8

6

491සී

බ/වෙන්නප්පුව

එම්.එම්.ඒ.ප්‍රනාන්දු මයා

183

7

491ඒ

ද/වෙන්නප්පුව

ඈන් නිරංජලී ප්‍රනාන්දු මිය

182.5

8

489ඒ

මැ/දුම්මලදෙනිය

ඩබ්.එම්.ජී.දිලීප ප්‍රනාන්දු මයා

182

9

467සී

උදාසිරිගම

ඩබ්.එන්.ඩී.එන්. ප්‍රනාන්දු මිය

181.5

10

467ඒ

ද/සිරිගම්පල

ආර්.පී.කේ.ප්‍රනාන්දු

175.5

11

484ඒ

බෝලවත්ත

එස්.ඒ.එච්.නර්මදා මිය

175

12

467බී

උ/සිරිගම්පල

ආර්.අයි.ගමගේ මිය

172.5

13

488ඒ

බ/බොරලැස්ස

ඩබ්.එම්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු මෙය

170

14

467ඊ

ද/ලුණුවිල

ඩබ්.සී.සී.ප්‍රනාන්දු

168

14

481බී

කම්මල

රනේෂා තුෂාරි ප්‍රනාන්දු

168

16

490ඒ

උ/දුම්මලදෙනිය

පී.වී.ශ්‍යාමලී ප්‍රනාන්දු මිය

167.5

17

493

නැ/කොළින්ජාඩිය

ශෂිකලා සෝවිස් මිය

164.5

18

485

නැ/නයිනමඩම

දිලිනි ජයලත් මිය

158.5

19

483

රංගම්මුල්ල

බුද්ධිකා විද්‍යාපතිගේ මිය

157.3

19

493ඒ

බ/කොළින්ජාඩිය

ජේ.පී.එන්.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය

157.3

21

492සී

බ/උල්හිටියාව 

ඩී.එස්.මාරසිංහ මයා

157.2

22

490බි

ද/දුම්මලදෙනිය

ඩබ්.ජී.එස්.ඩී.ප්‍රනාන්දු මයා

156.5

23

492ඒ

ද/උල්හිටියාව

එච්.එම්.එස්.ඒ.චන්ද්‍රසිරි මයා

156

24

467ඩී

මැ/ලුණුවිල

ඩබ්.සුජිත් තිසේරා මයා

155

25

492බී

මැ/උල්හිටියාව

එම්.ඒ.එස්.ඒ.මාරසිංහ මයා

150.1

26

482

උ/වයික්කාල

ලක්සිරි මැල්ලවආරච්චි මයා

149.5

27

487ඒ

ද/මිරිස්සන්කොටුව

ඩබ්.ජේ.එස්.‍එල්.තිසේරා මයා

149.2

28

489

බ/දුම්මලදෙනිය 

ඩබ්.සී.ටී.ජේ.ප්‍රනාන්දු මයා

147.2

29

486ඒ

මැ/නයිනමඩම

ජේ.කේ.එස්.එන්.පෙරේරා

147

30

476

උ/බණ්ඩිරිප්පුව

ඩබ්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය

143

31

484

නැ/අංගම්පිටිය

කේ.එල්.ඊ.නදීශානි මිය

139.9

32

493සී

ද/කොළින්ජාඩිය

ෂෙහාරා රසාංගි තමෙල් මෙය

136.8

33

480ඒ

බෝලාන

පී.පී.එස්.වී.‍ප්‍රනාන්දු මිය

136.7

34

487

උ/මිරිස්සන්කොටුව 

ඩී.එන්.ආර්.විජේතුංග මයා

135.8

35

482ඒ

ද/වයික්කාල

රොයිස් ක්‍රිස්ටෝපර් මයා

133.4

36

491ඩී

නැ/වෙන්නප්පුව

එම්.එම්.ඊ.කේ.ප්‍රනාන්දු මයා

125.3

37

491

උ/වෙන්නප්පුව

එන්.එම්.කේ.එම්.ප්‍රනාන්දු මෙය

121.8

38

492ඩී

කඩවත

කේ.ඒ.ආර්.එල්.ප්‍රනාන්දු මයා

120

39

480

තඹරවිල 

ලලිත් කරුණානන්ද

118.7

40

486

බ/නයිනමඩම

ඩබ්.විකුම් ප්‍රනාන්දු මයා

107.7

41

488බී

උ/බොරලැස්ස 

සී.ආර්.මල්ලවාරච්චි මිය

103.1

42

481ඒ

අළුත්තොට

එන්.ජේ.එන්.සි.ප්‍රනාන්දු මයා

101.1

43

476බී

බ/බණ්ඩිරිප්පුව

ඩබ්.එස්.ජේ.කුරේරා මයා

98.3

44

482බි

තෝප්පුතොට 

එස්.ඒ.එස්.මෛත්‍රී මයා

86.6

45

467

නැ/ලුණුවිල

ඩබ්.එන්.ඩී.එන්. ප්‍රනාන්දු මිය

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

46

467එෆ්

බ/ලුණුවිල

ඩබ්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

47

476ඒ

නැ/බණ්ඩිරිප්පුව 

ඩබ්.ජී.එස්.ඩී.ප්‍රනාන්දු මයා

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

48

484බී

බ/අංගම්පිටිය

රොයිස් ක්‍රිස්ටෝපර් මයා

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

49

486බී

වෙල්ලමංකරය

ඩබ්.සී.සී.ප්‍රනාන්දු

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

50

488

නැ/බොරලැස්ස

ඩබ්.එම්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු මෙය

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

51

492

උ/උල්හිටියාව

ඩී.එස්.මාරසිංහ මයා

වැඩ බලන කාර්යාලයකි

52

488සී

ද/බොරලැස්ස

එම්.පී.ආර්.ප්‍රනාන්දු මයා

කාර්යාලයේ රැඳී නොසිටීම මත පරීක්ෂාවට ලක්කර නොමැත.

News & Events

12
Oct2018

Economic Development Office Performance Competition 2017

Economic Development Office Performance Competition 2017 Place...

26
Apr2017

Grama Niladari Office Performance Competition 2017

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල හා රාජකාරී පරීක්ෂා කිරීම...

Scroll To Top