අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

12
ඔක්2018

Economic Development Office Performance Competition 2017

Economic Development Office Performance Competition 2017 Place...

26
අප්‍රේ2017

Grama Niladari Office Performance Competition 2017

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල හා රාජකාරී පරීක්ෂා කිරීම...

Scroll To Top